Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami


Spółka "RCN PAWLAK I WSPÓLNICY" działa na rynku nieruchomości radomskich od 2008r. Zajmujemy się obsługą wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli prywatnych w kwestii odpowiedniego zarządzania nieruchomościami. Korzystamy z nowoczesnych mechanizmów, ponieważ zadowolenie naszych klientów jest dla nas najważniejsze.

W przypadku podpisania umowy, do zakresu obowiązków naszej firmy należeć będą:   

Obsługa rachunkowo – księgowa nieruchomości  

 1. Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie pełnej ewidencji przychodów i kosztów działalności.
 3. Przygotowywanie propozycji planów finansowo – gospodarczych.
 4. Opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych.
 5. Prowadzenie rocznych i okresowych rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz funduszu remontowego.
 6. Prowadzenie rocznych i okresowych rozliczeń kosztów dostawy mediów.
 7. Odbiór, weryfikacja i sprawdzanie faktur za dostarczone media, usługi i roboty oraz zatwierdzenie ich do zapłaty.
 8. Wystawianie rachunków dla kontrahentów (np. za reklamy, wynajem powierzchni wspólnej).
 9. Rozliczanie płatności z dostawcami mediów i usługodawcami.
 10. Przygotowywanie wymiaru opłat dla właścicieli i dostarczanie ich właścicielom.
 11. Powiadamianie właścicieli o zmianie wysokości opłat.
 12. Analiza należności z tyt. opłat za lokale i wysyłanie wezwań do zapłaty.
 13. Windykacja należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków.
 14. Czynności związane z obsługą z bankową (sporządzanie przelewów).
 15.  formalności związanych z uzyskaniem kredytów bankowych oraz zawieranie w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych umów kredytowych.
 16. Sporządzanie dokumentacji podatkowej Wspólnoty i opłacanie w imieniu Wspólnoty podatków i innych opłat publiczno – prawnych.
 17. Archiwizowanie dokumentacji finansowo – księgowej.

Obsługa techniczno – eksploatacyjna nieruchomości

 1. Utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń i urządzeń budynków oraz otoczenia budynków służących do wspólnego użytku.
 2. Nadzór i bieżąca kontrola nieruchomości budynków i gruntów, na których posadowione są nieruchomości.
 3. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
 4. Dokonywanie przeglądów technicznych.
 5. Zlecanie prac konserwacyjnych, remontowych oraz usuwania usterek wynikłych w czasie eksploatacji.
 6. Zlecanie usuwania awarii i ich skutków w budynku Wspólnoty.
 7. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów.
 8. Ewidencja oraz nadzorowanie legalizacji urządzeń pomiarowych.
 9. Okresowe odczytywanie urządzeń pomiarowych w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej.

Obsługa organizacyjna nieruchomości

 1. Rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej w Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym (NIP, REGON).
 2. Założenie rachunku bankowego.
 3. Przygotowywanie i obsługa zebrań nieruchomości.
 4. Przygotowywanie uchwał właścicieli lokali.
 5. Współpraca z Zarządem.
 6. Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali.
 7. Prowadzenie korespondencji z Właścicielami nieruchomości.
 8. Analiza ofert na dostawy mediów, roboty i usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.
 9. Przygotowywanie, negocjowanie i zawieranie w imieniu Wspólnoty umów na dostawy mediów i innych usług.
 10. Koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie jakości świadczonych usług pod kątem zgodności z zawartymi umowami.
 11. Zawieranie umów z ubezpieczycielami majątku Wspólnoty Mieszkaniowej.
 12. Protokolarne przejmowanie i przekazywanie nieruchomości wraz z dokumentacją techniczną, administracyjną, księgowo – finansową i prawną.
 13. Archiwizacja dokumentacji Wspólnoty.

Reprezentowanie i obsługa prawna współwłaścicieli:
 1. Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej, sądowej oraz organami egzekucyjnymi.
 2. Reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy Właścicielami.
 3. Opracowywanie aktów normatywnych Wspólnoty Mieszkaniowej (statutów, regulaminów), oraz opiniowanie uchwał Wspólnoty.
 4. Udzielanie Właścicielom porad prawnych, w zakresie spraw związanych z zamieszkiwaniem

Zarządzanie nieruchomościami i administrowanie budynkami:
Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami podobnie jak administracja nimi jest trzonem naszej działalności. Dokładamy starań, aby administracja budynkami, jakie zostały nam powierzone przebiegała sprawnie i w założeniach ustalonych z klientem - zarówno osobą prywatną jak i wspólnotą mieszkaniową. Zarządzanie nieruchomościami odbywa się z użyciem nowoczesnych metod, dzięki czemu posiadamy możliwość szybszej reakcji, dzięki czemu zyskujesz pewność, że Twoja inwestycja jest w dobrych rekach. 
Do naszych kompetencji należy zarządzanie budynkami mieszkalnymi, apartamentami, wspólnotami mieszkaniowymi i kamienicami. Szczegóły administrowania nieruchomościami są ustalane podczas rozmowy ze zleceniodawcą, wspierając go nasza wiedza i doświadczeniem.Zgłoś awarię